Go to the Contents

Nhiệm kỳ Thị trưởng Cheongwon (1946~2014)

 • LEE Jongyoon

  Nhiệm kỳ 36

  Lee Jong-yoon

  01.07.2010 ~ 30.06.2014

 • KIM Jaewook

  Nhiệm kỳ 35

  Kim Jae-uk

  01.07.2006 ~ 10.12.2009

 • OH Hyojin

  Nhiệm kỳ 34

  Oh Hyo-jin

  01.07.2002 ~ 23.07.2006

 • BYEON Jongseok

  Nhiệm kỳ 33

  Byun Jong-seok

  01.07.1998 ~ 14.08.2001

 • BYEON Jongseok

  Nhiệm kỳ 32

  Byun Jong-seok

  01.07.1995 ~ 30.06.1998

 • OH Gwonyoung

  Nhiệm kỳ 31

  Oh Kwon-yeong

  18.01.1993 ~ 27.03.1995

 • PARK Jeongsoon

  Nhiệm kỳ 30

  Park Jeong-soon

  30.12.1991 ~ 17.01.1993

 • KIM Nakhyeon

  Nhiệm kỳ 29

  Kim Nak-hyun

  14.01.1991 ~ 29.12.1991

 • LEE Sangbeom

  Nhiệm kỳ 28

  Lee Sang-beom

  27.12.1989 ~ 13.01.1991

 • KIM Yongdeok

  Nhiệm kỳ 27

  Kim Yong-deok

  09.06.1988 ~ 26.12.1989

 • KIM Jongseong

  Nhiệm kỳ 26

  Kim Jong-seong

  08.03.1986 ~ 08.06.1988

 • LEE Sangbeom

  Nhiệm kỳ 25

  Lee Sang-beom

  26.08.1985 ~ 07.03.1986

 • CHOI Donggyu

  Nhiệm kỳ 24

  Choi Jong-gyu

  11.03.1985 ~ 25.08.1985

 • SHIN Yangho

  Nhiệm kỳ 23

  Shin Yang-ho

  18.09.1982 ~ 10.03.1985

 • LEE Sangyong

  Nhiệm kỳ 22

  Lee Sang-yong

  18.07.1980 ~ 17.09.1982

 • AHN Youngguk

  Nhiệm kỳ 21

  Ahn Yeong-guk

  22.04.1976 ~ 17.07.1980

 • CHOI Taeha

  Nhiệm kỳ 20

  Choi Tae-ha

  13.08.1973 ~ 21.04.1976

 • KANG Taebong

  Nhiệm kỳ 19

  Kang Tae-bong

  21.08.1971 ~ 27.07.1973

 • JUNG Daeyong

  Nhiệm kỳ 18

  Jeong Dae-yong

  28.11.1970 ~ 20.08.1971

 • CHAE Donghwan

  Nhiệm kỳ 17

  Chae Dong-hwan

  28.07.1970 ~ 26.11.1970

 • JUNG Daeyong

  Nhiệm kỳ 16

  Jeong Dae-yong

  25.05.1969 ~ 27.07.1970

 • KIM Jeunghan

  Nhiệm kỳ 15

  Kim Jeung-han

  01.05.1968 ~ 01.05.1969

 • LEE Haklae

  Nhiệm kỳ 14

  Lee Hak-rae

  23.05.1966 ~ 30.04.1968

 • KIM Bongseok

  Nhiệm kỳ 13

  Kim Bong-seok

  01.01.1963 ~ 22.05.1966

 • LEE Haklae

  Nhiệm kỳ 12

  Lee Hak-rae

  02.02.1961 ~ 01.01.1963

 • JO Jiksang

  Nhiệm kỳ 11

  Jo Jik-sang

  30.06.1961 ~ 30.08.1961

 • KIM Munbae

  Nhiệm kỳ 10

  Kim Moon-bae

  30.11.1960 ~ 30.06.1961

 • SIM Jeongseop

  Nhiệm kỳ 9

  Shim Jeong-seob

  13.05.1960 ~ 23.11.1960

 • SEO Jeongguk

  Nhiệm kỳ 8

  Seo Jeong-guk

  26.12.1957 ~ 12.05.1960

 • KIM Yongeun

  Nhiệm kỳ 7

  Kim Yong-eun

  21.09.1956 ~ 25.12.1957

 • SEO Jeongguk

  Nhiệm kỳ 6

  Seo Jeong-guk

  13.11.1952 ~ 20.09.1956

 • YUN Gap

  Nhiệm kỳ 5

  Yoon Gab

  13.06.1949 ~ 08.11.1952

 • HAN Jeonggu

  Nhiệm kỳ 4

  Han Jeong-gu

  20.05.1948 ~ 12.06.1949

 • GWAK Uiyoung

  Nhiệm kỳ 3

  Gwak Ui-Yeong

  Từ sau Ngày Quang Phục 15/08
  Thời gian đương nhiệm: -

 • LEE Seongjik

  Nhiệm kỳ 2

  Lee Seong-jik

  Từ sau Ngày Quang Phục 15/08
  Thời gian đương nhiệm: -

 • LEE Gyuseok

  Nhiệm kỳ 1

  Son Sang-hyun

  Từ sau Ngày Quang Phục 15/08
  Thời gian đương nhiệm: -