Go to the Contents

Tìm kiếm Trung tâm Hành chính Phúc lợi của eup, myeon, dong

Sangdang-gu

Sangdang-gu
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Địa chỉ SĐT
Ủy ban Sangdang-gu 466 Danjae-ro, Namil-myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si (Hochon-ri, Ủy ban Sangdang-gu) 043-201-5010
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Jungang-dong 31 Gyoseo-ro 32 beongil, Sangdang-gu, Cheongju-si (Bukmun-ro 2ga) 043-201-5751
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Seongan-dong 72 Daeseong-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si (Seoun-dong) 043-201-5781
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Tapdaeseong-dong 9 Dangsan-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si (Daeseong-dong) 043-201-5811
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Yeongun-dong 129 Danjae-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si (Yeongun-dong) 043-201-5841
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Geumcheon-dong 50 Soenae-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si (Geumcheon-dong) 043-201-5871
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Yongdam-dong, Myeongam-dong, Sanseong-dong 149 Gyodong-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si (Yongdam-dong) 043-201-5901
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Yongam 1-dong 29 Jungheung-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si (Yongam-dong) 043-201-5931
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Yongam 2-dong 47 Munongjeong-ro, Sangdang-gu, Cheongju-si (Yongam-dong) 043-201-5961
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Nangseong-myeon 21 Nangseongsinae-gil, Nangseong-myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si 043-201-5501
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Miwon-myeon 2472 Danjae-ro, Miwon-myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si 043-201-5551
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Gadeok-myeon 4646 Bocheong-daero, Gadeok-myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si 043-201-5601
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Namil-myeon 501 Danjae-ro, Namil-myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si 043-201-5651
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Munui-myeon 8-15 Munuisinae 1-gil, Munui-myeon, Sangdang-gu, Cheongju-si 043-201-5701

Seowon-gu

Seowon-gu
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Địa chỉ SĐT
Ủy ban Seowon-gu 227 Sajik-daero, Seowon-gu, Cheongju-si (Sajik-dong) 043-201-6010
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Sajik 1-dong 45 Daewon-ro, Seowon-gu, Cheongju-si 043-201-6601
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Sajik 2-dong 31 Chungnyeol-ro 53 beongil, Seowon-gu, Cheongju-si (Sajik-dong) 043-201-6631
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Sachang-dong 108 Naesudong-ro, Seowon-gu, Cheongju-si (Sachang-dong) 043-201-6661
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Mochong-dong 25 Mochong-ro 124 beongil, Seowon-gu, Cheongju-si (Mochong-dong) 043-201-6691
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Sannam-dong 42 Anddeum-ro 12 beongil, Seowon-gu, Cheongju-si (Boonpyeong-dong) 043-201-6721
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Boonpyeong-dong 35 Boonpyeong-ro, Seowon-gu, Cheongju-si (Boonpyeong-dong) 043-201-6751
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Sugok 1-dong 322 Guryongsan-ro, Seowon-gu, Cheongju-si (Sugok-dong) 043-201-6781
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Sugok 2-dong 61 Sugok-ro, Seowon-gu, Cheongju-si (Sugok-dong) 043-201-6811
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Seonghwa-dong, Gaesin-dong, Jukrim-dong 128 Seongbong-ro, Seowon-gu, Cheongju-si (Seonghwa-dong) 043-201-6841
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Nami-myeon 7 Cheoksan-gil, Namimyeon, Seowon-gu, Cheongju-si 043-201-6501
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Hyeondo-myeon 9 Seondong 1-gil, Hyeondo-myeon, Seowon-gu, Cheongju-si 043-201-6551

Heungdeok-gu

Heungdeok-gu
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Địa chỉ SĐT
Ủy ban Heungdeok-gu 71 Cheongjuyeok-ro, Gangnae-myeon, Cheongju-si (Sain-ri, Ủy ban Heungdeok-gu) 043-201-7010
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Uncheon-dong, Sinbong-dong 216 Saun-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si (Uncheon-dong) 043-201-7701
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Bokdae 1-dong 86 Cheungan-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si (Bokdae-dong) 043-201-7731
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Gagyeong-dong 25-2 Pungnyeon-ro 180 beongil, Heungdeok-gu, Cheongju-si (Gagyeong-dong) 043-201-7791
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Bongmyeong 1-dong 70 Jikji -daero 620 beongil, Heungdeok-gu, Cheongju-si (Bongmyeong-dong) 043-201-7811
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Bongmyeong 2-dong, Songjeong-dong 18 Juhyeon-ro 41 beongil, Heungdeok-gu, Cheongju-si (Bongmyeong-dong) 043-201-7841
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Gangseo 1-dong 1164 Garosu-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si (Gangseo-dong) 043-201-7821
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Gangseo 2-dong 26 Naegok-ro, Heungdeok-gu, Cheongju-si (Naegok-dong) 043-201-7841
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Osong-eup 174 Garosu-ro, Osong-eup, Heungdeok-gu, Cheongju-si 043-201-7501
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Gangnae-myeon 433 Taeseongtapyeon-ro, Gangnae-myeon, Heungdeok-gu, Cheongju-si 043-201-7561
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Oksan-myeon 43 Oksansinae 1-gil, Heungdeok-gu, Cheongju-si 043-201-7611

Cheongwon-gu

Cheongwon-gu
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Địa chỉ SĐT
Ủy ban Cheongwon-gu 871 Jikji-daero, Cheongwon-gu, Cheongju-si (Uam-dong) 043-201-8010
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Uam-dong 34 Hyanggun-ro, Cheongwon-gu, Cheongju-si (Uam-dong) 043-201-8701
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Naedeok 1-dong 71 Saeteo-ro, Cheongwon-gu, Cheongju-si (Naedeok-dong) 043-201-8731
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Naedeok 2-dong 28 Chungcheongdae-ro, Cheongwon-gu, Cheongju-si (Naedeok-dong) 043-201-8761
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Yullyang-dong, Sacheon-dong 52 Chungcheongdae-ro 107 beongil, Cheongwon-gu, Cheongju-si (Ullyang-dong) 043-201-8901
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Ogeunjang-dong 121 Palgyeol-ro, Cheongwon-gu, Cheongju-si (Odong-dong) 043-201-8931
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Naesu-eup 49 Masan 3-gil, Naesu-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si 043-201-8501
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Ochang-eup 1137-1 Dureungyuri-ro, Ochangeup, Cheongwon-gu, Cheongju-si 043-201-8561
Trung tâm Hành chính & Phúc lợi Buki-myeon 10, Sindaeseokseong-ro, Buki-myeon, Cheongwon-gu, Cheongju-si 043-201-8651