Go to the Contents

Lịch sử Cheongju

Lịch sử Cheongju

Lịch sử Cheongju
Thời đại Tên gọi
Thời kỳ Tam Quốc (Baekje) Sangdang-hyeon
Năm 685 (Silla, vua Sinmun năm thứ 5) Tiểu kinh Seowon-sogyeong
Năm 757 (Silla, vua Gyeongdeok năm thứ 16) Seowon-gyeong
Năm 940 (Goryeo, vua Taejo năm thứ 23) Cheongju
Năm 983 (Goryeo, vua Seongjong năm thứ 2) Cheongju-mok
Năm 1896 (Joseon, vua Gojong năm thứ 33) Cheongju-gun
Ngày 25 tháng 6 năm 1909 Cheongju-myeon
Ngày 1 tháng 4 năm 1931 Cheongju-eup
Ngày 1 tháng 6 năm 1946 Cheongju-bu
Ngày 15 tháng 8 năm 1949 Thành phố Cheongju (Cheongju-si)
Ngày 1 tháng 1 năm 1963 Sát nhập Saju-myeon, Cheongwon-gun (diện tích sát nhập 46,6㎢)
Ngày 15 tháng 2 năm 1983 Sát nhập 22 ri của Gangseo-myeon, Seokso-ri của Gangnae-myeon, Nangseong-myeon, Sanseong-ri, tất cả của Cheongwon-gun (diện tích sát nhập 49,8㎢)
Ngày 1 tháng 1 năm 1987 Sát nhập 3 ri, trong đó có Jeongbong-ri của Gangnae-myeon, Cheongwon-gun (diện tích sát nhập 119,03 ㎢)
Ngày 1 tháng 7 năm 1989 Văn phòng chi nhánh phía Đông và Tây đi vào hoạt động
Ngày 1 tháng 8 năm 1990 Sát nhập 5 ri, trong đó có Jangam-ri của Namil-myeon, Cheongwon-gun (tổng diện tích là 153,34 ㎢)
Ngày 1 tháng 1 năm 1995 Ủy ban Sangdang, Heungdeok chính thức hoạt động
Ngày 27 tháng 6 năm 2012 Quyết định hợp nhất Cheongwon và Cheongju
Ngày 1 tháng 7 năm 2014 Chính thức ra mắt thành phố Cheongju tổng hợp